หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
 
 
 

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะทำงาน
ชุดติดตามความก้าวหน้าครอบครัวที่
มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ยย.ทบ. เข้าเยี่ยมบุตรและคู่สมรสที่
พิการ ห้วงเดือน พ.ย.62 ณ สำนัก
งานชุมชน ยย.ทบ. เมื่อ 13 พ.ย.6

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะทำงาน
ชุดติดตามความก้าวหน้าครอบครัวที่
มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ยย.ทบ. เข้าเยี่ยมบุตรและคู่สมรสที่
พิการ ห้วงเดือน พ.ย.62 ณ สำนัก
งานชุมชน ยย.ทบ. เมื่อ 13 พ.ย.62

 
มง
 
 
 
 
 
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือพฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ยย.ทบ.และ
คณะ ฯ นำเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยย.ทบ. ทัศนศึกษาสถานแสดพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพ ฯ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตาม "โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โล

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำคณะสมาชิก ฯ เข้ารับ
ชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 สมาคมแม่บ้าน ทบ.ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับจากเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

เดือน สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ ฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ไป จ.ชลบุรี ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบทุนการ
ศึกษา และทุนยังชีพของสมาคมแม่บ้าน ทบ. พร้อมเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของ ยย.ทบ. ณ ห้องรับรอง ยย.ทบ.
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้คุณ
พัทธวรรณ มีศิริ เป็นผู้แทน ฯ นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรมการ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองทัพบกในความดูแลของสมาคม
แม่บ้านทหารบกในหัวข้อ "การสร้างการเรียนรู้ในยุค 4.0" ณ สโมสร ทบ. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ
เดือน กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.ได้มอบทุนการศึกษา
และทุนยังชีพของสมาคมแม่บ้าน ทบ. พร้อมเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ ยย.ทบ.
ณ ห้องรับรอง ยย.ทบ.
เดือน กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำสมาชิกชมรม ฯ
ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน "เพื่อนพึ่งภา (2562)" เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
เดือน มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. พร้อมคณะแม่บ้าน ฯ นำพวงมาลาไป
ถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถ.บำรุงเมือง เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ และร่วมสนับสนุนทอดผ้าป่าประเพณีมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมาย
ให้คุณอัจฉราวรรณ เนตรพุกกณะ สมาชิกชมรม ฯ เป็นผู้แทน ฯ ร่วมการอบรมโครงการ
เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.
เดือน พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะชุดติดตาม
ความก้าวหน้าครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ยย.ทบ. เข้าเยี่ยมบุตรและคู่สมรส
ที่พิการ ห้วงเดือน พ.ค.62 ณ สำนักงานชุมชน ยย.ทบ.
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้
คุณธิดารัตน์ วัยวุฒิ สมาชิกชมรม ฯ เป็นผู้แทนฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการสร้าง
องค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน ในการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของ ทบ.แบบ
บูรณาการในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.ปี 2562 "กิจกรรมที่ 3 เจาะลึกเส้นทางการช่วยเหลือ
ผู้พิการให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ ตามมาตรา 33 และ 35" ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ ฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ไป จ.ขอนแก่น ณ ท่าอากศยาน บก.ทอ.

เดือน เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมาย
ให้คุณเบ็ญญา สมบูรณ์ทรัพย์ ภริยา รอง จก.ยย.ทบ. (2) ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาส
ที่มีคู่สมรสได้รับการโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2562 ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.