การขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ใดมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดผู้นั้นย่อมได้เปรียบและสามารถตกลงตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำกว่าผู้ที่ขาดข้อมูลอันถูกต้อง

อาคารและสิ่งปลูกสร้างในกองทัพบกก็เช่นเดียวกัน หากไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนประวัติให้ครบทุกหลังแล้วก็ย่อมทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารแบบใด ประเภทใดและมีจำนวนเท่าใด ขาดความถูกต้องสมบูรณ์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนงานในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารและสิ่งปลูกสร้างหลังใด หากยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนประวัติ ย่อมมีปัญหาในการขอรับงบประมาณในการซ่อมบำรุง เนื่องจากกองทัพบกให้แนบสำเนาทะเบียนประวัติในการเสนอของบประมาณ และอาจถือเป็นข้อบกพร่องของผู้บังคับหน่วยที่ครอบครองอาคาร หากกรมจเรทหารบก หรือชุดตรวจทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกตรวจพบ รวมถึงปัญหาในการรับส่งหน้าที่เมื่อมีการปรับย้าย เนื่องจากในบัญชีรับส่งหน้าที่ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วย

ตามข้อบังคับกองทัพบก ว่าด้วยกิจการก่อสร้างที่ ๓/๖๗๑๓/๒๔๙๑ ลง ๔ มิถุนายน ๒๔๙๑ ระบุไว้ว่า “อาคารและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสมบัติของทางราชการทหารบกต้องมีทะเบียนประวัติ แผนผังบริเวณอันถูกต้องเรียบร้อยควบคุมอยู่ตลอดกาล”

จากข้อความดังกล่าวทำให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้.-

๑.       ทะเบียนประวัติอาคาร เป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ  เป็นแบบพิมพ์ของกองทัพบก (ทบ.๔๖๗-๐๑๐) ใช้ในการควบคุมอาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียด

แสดงหมายเลขประจำอาคาร, ลักษณะโดยสังเขปของอาคาร เช่น ความกว้าง, ความยาว, ความสูง, งบประมาณในการก่อสร้าง, หมายเลขแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง, ปีที่แล้วเสร็จ

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนประวัติ คือ เป็นหลักฐานสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุง, ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา

๒.      หน่วยงานใดเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนประวัติ

ตอบ  งานที่หน่วยรับงานก่อสร้างไปดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นผู้ราบรวมหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

เสนอเรื่องไปที่ กรมยุทธโยธาทหารบกดังนี้ (ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๑๑/๒๕๐๙ ลง ๑๘ มกราคม ๒๕๐๙)

- งานที่หน่วยทหารช่างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ก็ให้หน่วยทหารช่างเป็นผู้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ

ขอขึ้นทะเบียนประวัติไปที่กรมยุทธโยธาทหารบก

- งานที่กรมยุทธโยธาทหารบกเป็นผู้แทน ทบ. ในการว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างกรมยุทธโยธา-

ทหารบกจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนประวัติให้เอง (หากก่อสร้างเสร็จนานพอสมควรแล้วยังไม่ได้รับประวัติอาคารขอให้เสนอเรื่องเร่งรัดติดตามไปที่ กรมยุทธโยธาทหารบก)

- งานที่ ทภ., มทบ., จทบ., กองพลต่าง ๆ เป็นหน่วยดำเนินการทำสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง ทภ.,

มทบ., จทบ., กองพล เป็นผู้เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนประวัติไปที่ กรมยุทธโยธาทหารบก

 

 

 

 

๓.      หลักฐานประกอบในการขอขึ้นทะเบียนประวัติมีอะไรบ้าง

ตอบ  ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๑๒๓๗/๓๐  ลง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ระบุไว้ดังนี้

๑.  สำเนาอนุมัติ ผบ.ทบ. และแผนจัดหา

๒. สำเนารายการก่อสร้าง (ตัดตอนเฉพาะ) ได้แก่ ข้อ ๑ วัตถุประสงค์, ข้อ ๒ เงื่อนไขและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ข้อ ๓ แบบรูปที่ใช้

๓. สำเนาอนุมัติของผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

๔. สำเนาใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

๕. สำเนาสัญญาจ้าง

๖. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการจ้าง

๗. สำเนาหลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๘. กรอกแบบพิมพ์ประวัติอาคาร (ทบ.๔๖๗-๐๑๐), ประวัติไฟฟ้า (ทบ.๔๖๗-๐๑๑), ประวัติประปา (ทบ.๔๖๗-๐๑๒), ประวัติถนน (ทบ.๔๖๗-๐๑๓) จำนวน ๒ ชุด/๑ หลัง

๙. แผนผังบริเวณฉบับกองที่ดิน กรมยุทธโยธาทหารบก พร้อมทั้งหมายจุดอาคารที่ขอขึ้นทะเบียนประวัติ

๔.      อาคารและสิ่งปลูกสร้างหมายถึงอะไร

ตอบ   อาคาร หมายถึง ตึก, บ้าน, เรือนโรง และอื่น ๆ ในสภาพคล้ายคลึงกันอันมุ่งหมายให้เป็นที่

พักอาศัยประจำของทหาร ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ และเป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้

สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง สิ่งที่ทำการก่อสร้างขึ้น โดยมิได้กำหนดเป็นอาคาร แต่เพื่อประกอบอาคาร

เช่น รั้ว, ป้อมยาม, ถนนภายใน, ทางระบายน้ำ, เสาธง เป็นต้น

๕.      แผนผังบริเวณ หมายถึงอะไร

ตอบ  แผนผังแสดงจุดที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก แล

สาธารณูปโภคที่ก่อสร้างและใช้ประโยชน์แล้ว

๖.       ใครควรจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  ในข้อ ๓  เพื่อขอขึ้นทะเบียนประวัติ

ตอบ  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างนั้น ๆ เนื่องจากทราบรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กวดขันให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ อย่างช้าก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย จะเป็นการเตรียมการที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากรอเพียงสำเนาหลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเพียงอย่างเดียวก็สามารถรวบรวมหลักฐานขอขึ้นทะเบียนประวัติได้เลย

๗.      หากอาคารและสิ่งปลูกสร้างบางอย่างมีหลักฐานต่าง      ไม่ครบถ้วนจะดำเนินการอย่างไรในการขอขึ้นทะเบียนประวัติ

ตอบ  ขอให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาให้มากที่สุด ยย.ทบ. จะพิจารณาขอขึ้นทะเบียนประวัติให้เป็น

กรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารใน ออค. ควรต้องมีทะเบียนประวัติควบคุมทุกหลัง เพื่อประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก และขอให้แนบรูปถ่ายมาด้วย อย่างน้อย อาคาร ๑ หลัง ควรมีรูปถ่าย ๓ ด้าน ซึ่งจะทำให้รู้ว่าแบบที่ใช้ในการก่อสร้างหมายเลขอะไร เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุง

 

 

๘.      สรุปแล้วหากจะจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาคารและแผนผังบริเวณของหน่วยให้เรียบร้อยสมบูรณ์ จะทำอย่างไร

ตอบ  ให้หน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกหลังว่ามีทะเบียนประวัติหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าตำแหน่งของอาคารในแผนผังบริเวณถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้แจ้ง ยย.ทบ. เพื่อดำเนินการ