ความรู้เรื่อง เงิน อทบ.

๑. การฝากเงิน
             ๑.๑ อทบ.ฝาก เริ่มฝากเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีอัตราการฝาก
                                               ชั้นประทวน                       เดือนละ                    ๕๐           บาท
                                               ชั้นนายร้อย                        เดือนละ                    ๑๐๐          บาท
                                               ชั้นนายพัน                         เดือนละ                    ๒๐๐         บาท
                                               ชั้นพันเอก ( พ. )                เดือนละ                    ๓๐๐          บาท
             ๑.๒ อทบ.ฝากสมทบ คือการฝากเงิน อทบ.เพิ่มเติมเป็นหลักร้อยตลอดปีงบประมาณหน่วยหักฝากรวมกับ อทบ. ฝากตามขั้นยศ (ฝากตั้งแต่ ต.ค.
                     - ก.ย. ของปีต่อไป ) โดยให้หน่วยเสนอรายละเอืยดการฝากสมทบเพิ่มลดเป็นรายบุคคลของกำลังพล ส่งให้ สก.ทบ. ภายในเดือน ก.ค. ของ,ทุกปี
                              ดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก และฝากสมทบ ร้อยละ ๔ ต่อปี ( เปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ)

๒. การถอนเงิน
                    การถอนเงิน อทบ.ฝาก จะทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
             ๒.๑ ย้ายออกนอกสังกัด ทบ.
             ๒.๒ ออกจากประจำการ
             ๒.๓ ถึงแก่กรรม
             ๒.๔ ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี
             ๒.๕ ถูกสั่งพักราชการ กรณีข้าราชการผู้นั้นได้กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ และยังผ่อนชำระไม่ครบ
                  - กรณี ข้อ ๒.๑,๒.๒ และ๒.๕ ให้ผู้ฝากยื่นคำร้องขอถอนเงอน อทบ.ฝากที่หน่อยต้นสังกัดที่รับเงินเดือนครั้งสุดท้าย
                  - กรณี ข้อ ๒.๓ และ ๒.๔ ให้ทายาทผู้มีชื่อรับเงิน อทบ.ฝาก ยื่นคำร้องขอถอนเงินที่หน่วยต้นสังกัดที่รับเงินเดือนครั้งสุดท้าย
                  - กรณี ข้อ ๒.๑- ข้อ ๒.๕ หากมีหนี้เงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์, พิเศษ หรือ เคหะสงเคราะห์ ให้หักเงิน อทบ.ฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้
                  - กรณี ข้อ ๕ ให้หน่วยถอนเงิน อทบ.ฝาก ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งพักราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์

๓. การเงินกู้ การเงินกู้ มี ๓ ประเภท คือ
             ๓.๑ อทบ.บำบัดทุกข์ คือ การกู้เพื่อใช้จ่ายในการดำรงค์ชีพ โดยมีเงิน อทบ.ฝาก เป็นหลักประกัน
             ๓.๒ อทบ.พิเศษ คือ การกู้เพื่อใช้จ่ายในการดำรงค์ชีพ หรือ ซื้อที่ดินเป็นของตนเองโดยมีที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้
             ๓.๓ อทบ.เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คือการกู้เพื่อ
                              ๓.๓.๑ ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
                              ๓.๓.๒ ซื้ออาคารหรือห้องชุด
                              ๓.๓.๓ ปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดินของตนเอง
                              ๓.๓.๔ ไถ่ถอนจำนอง จากสถาบันการเงินอื่น

๔. กรณีเกษียณอายุราชการ,ลาออก หรือ ย้ายออกนอกสังกัด ทบ. ถ้ายังมีหนี้เงินกู้ 
     อทบ.พิเศษ หรือ อทบ.เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ต้องปฏิบัติดังนี้

             ๔.๑ ชำระหนี้จาก อทบ.ฝาก
             ๔.๒ ผ่อนชำระหนี้ด้วยเงินบำนาญ โดยทำความตกลงการผ่อนชำระหนี้ที่ สก.ทบ. โดยทำหนังสือยินยอมฝห้หักเงินบำนาญ
                              โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้
                              ๔.๒.๑ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย (บัญชีที่รับเงินบำนาญ)
                              ๔.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
             กรณีเสียชีวิต ทายาทต้องดำเนินการดังนี้
                              - ติดต่อ สก.ทบ. หรือหน่วยต้นสังกัด
                              - ยื่นคำร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการเรื่องโฉนด
                              - ในระหว่างรอเงินบำหน็จตกทอด เพื่อไม่ให้มีหนี้ ค้างชำระ ทายาทสามารถผ่อนชำระหนี้โดยตรงกับ สก.ทบ. ได้

๕.ขั้นตอนการขอกู้เงิน อทบ. ของ ยย.ทบ.
             ๕.๑ ข้าราชการต้องการกู้เงินก็จะมาสอบถามยอดเงินกู้จากเจ้าหน้าที่ อทบ. ที่แผนกสวัสดิการ กบร.ยย.ทบ.
             ๕.๒ เจ้าหน้าที่ อทบ. ผสก.กบร.ยย.ทบ. ตรวจสอบใบเงินเดือน และเขียนใบรายรับรายจ่าย เมื่อกู้แล้ว ดูยอดเงินเดือนว่ามีเงินเหลือ
๑ ใน ๓ ของเงินเดือนเต็มจำนวน
             ๕.๓ ผู้ขอกู้เงิน อทบ. กรอกข้อมูลในสัญญา(อ.๔) และ(อ.๕) และนำเรียนตามสายการบังคับบัญชา ผ่าน ผกง.ยย.ทบ.เพื่อตรวจ
สอบหนี้สิน
             ๕.๔ เจ้าหน้าที่ อทบ. แผนกสวัสดิการ กบร.ยย.ทบ. รวบรวมเอกสาร ส่งเรื่องขอกู้เงินไปยัง สก.ทบ. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
             ๕.๕ เมื่อ สก.ทบ. ดำเนินการเขียนเช็ค เพื่อนำเรียน รอง จก.ยย.ทบ. (๒) เป็นผู้ลงนามในเช็คสั่งจ่าย โดยสั่งจ่ายที่ ธนาคารทหารไทยสาขางามวงศ์วาน