หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
   
  ภาพกิจกรรม 
 
   

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. นำกำลังพล
ยย.ทบ. ร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของร่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 โดยมี ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 23 มิ.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำ
คณะข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลา
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 21 มิ.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ.จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้สุขภาพดีวิถีไทยและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิ
บำบัดแบบ SKT 1-7 (เทคนิคลิขสิทธิ์) โดยมี รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อ.ประจำภาค
วิชาอาชีวอนามัยและึความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 15 มิ.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. กระทำพิธี
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 9 มิ.ย.59

           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
------------------------------------------
 
   
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900