บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. มอบหมายให้
พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2)
เป็นผู้แทนต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี
2562 ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 14 ก.พ.62


ยย.ทบ.ร่วมกับ มทบ.11,วศ.ทบ.,
ทม.ร.1พัน.1รอ., กรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1,สัสดีเขตฯ
,จนท.สถานีตำรวจนครบาลฯ และ สง.เขต
ห้วยขวาง พัฒนาคูคลองตามโครงการจิต
อาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลำราง
แยกลำรางชวดตาเชียงเมื่อ 7 ก.พ.62

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การควบคุมงาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 31 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 5 ก.พ.62
ยย.ทบ. ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายยุทธโยธา
ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่
23 - 25 ม.ค.62 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์
กอล์ฟรีสอร์ท จ.นครปฐมพ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. และสมาชิก ฯ ได้นำบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษของ ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรม
ทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยปลา ไหว้พระ
เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
2562 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เมื่อ 23 ม.ค.62

ยย.ทบ. นำกำลังพลไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day
ณ บริเวณสนามม้านางเลิ้ง ถนนราชดำเนินนอก-
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 20 ม.ค.62
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. กำหนดให้
พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน
ประกอบพิธีวางพวงมาลาแด่วีรชนผู้กล้าหาญ
เนื่องในวันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่ง
ชาติ จ.ปทุมธานี เมื่อ 18 ม.ค.62พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้นำคณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ฯ และ
กำลังพล ยย.ทบ. เข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ได้เยี่ยมชม
และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
เมื่อ 14 ม.ค.62

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. จัด
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ให้แก่
บุตรหลานของกำลังพล ยย.ทบ. และชุมชนโดย
รอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 12 ม.ค.62ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง)
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายละเอียดในการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย, หญิง) จำนวน 4 อัตรา
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เข้าเป็นพนักงานราชการ ขั้นที่ 1
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ
E-learning
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544