King of Thailand
หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2557 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ/เรื่องน่ารู้
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  
ติดต่อเรา
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
  ภาพกิจกรรม 
 

พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ จก.ยย.ทบ. และคุณดวงกมล สุชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธี
มอบทุนยังชีพสำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลของกองทัพบก (ยย.ทบ.) ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(1)
เมื่อ 26 มิ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ.ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลและครอบครัว ยย.ทบ. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 26 มิ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ. จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์อิงประวัิติศาสตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอน
ยุทธหัตถี" เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อปฏิบัิติตามนโยบายของ
ผบ.ทบ. โดยนำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงภาพยนร์ SF Cinema เซ็นทรัล รามอินทรา
เมื่อ 18 มิ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ จก.ยย.ทบ.กำหนดให้ พ.อ.สุธรรม กังแฮ หก.กบร.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยย.ทบ.
นำคณะนายทหารสัญญาบัตรตรวจเยี่ยมพลทหารกองประำการ สังกัด ยย.ทบ. ผลัดที่ 1/57 ที่ฝากฝึกไว้กับ
ร.11 รอ. ทั้งนี้ได้มอบผลไม้และนมสดยูเอชทีให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 รอ เมื่อ 12 มิ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด 
 
 
  รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
(ช่างโยธา 1 อัตรา, ช่างประปา 1 อัตรา)
           ---------------------------------------------------------------------------
  การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557
  - อนุมัติหลักการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (เดิม), วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เอกสารที่
ต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (ใหม่) เขตพื้นที่ส่วนกลาง ปี 2557 จำนวน 201 อาคาร
           ---------------------------------------------------------------------------
  การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประำำจำปี 2557
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
  แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ.ประำปี 2557
  แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประำปี 2557
           ---------------------------------------------------------------------------
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
           ---------------------------------------------------------------------------
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.
           ---------------------------------------------------------------------------
ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           ---------------------------------------------------------------------------
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.
           ---------------------------------------------------------------------------
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน
           ---------------------------------------------------------------------------
  การจัดการพลังงานปี 2555
  - การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  - ข้อมูลค่าไฟฟ้า
  - ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
           ---------------------------------------------------------------------------
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก
           ---------------------------------------------------------------------------
  แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.
           ---------------------------------------------------------------------------
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"
           ---------------------------------------------------------------------------
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)
           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประกวดราคา 
 
สอบราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการ แผนกส่งกำลัง กองการบิน
ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก หมายเลข 2/12 ของ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร (ในพื้นที่ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์) และราคากลาง

---------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงหอถังสูง หมายเลข 9/12 สนามกีฬากองทัพบก
ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร และราคากลาง

---------------------------------------------------------------------------
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักม้าชรา ของ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2
กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา (แผน 1)

---------------------------------------------------------------------------
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวน
จุ 80 ครอบครัว และบ้านพักนายพัน ของ หน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุงเทพมหานคร
จำนวน 2 แผนจัดหา

---------------------------------------------------------------------------
  ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แผนจัดหา

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรองกองทัพบก หมายเลข 1 และอาคารประกอบ
ของ กรมสวัสดิการทหารบก

---------------------------------------------------------------------------
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคา้จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งานซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวน จุ 80 ครอบครัว และบ้านพักนายพัน ของ
หน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แผนจัดหา และราคากลาง

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานสร้างคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 (IGLOO) ของ แผนกที่ 2 กองคลังแสง
กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคาจ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำอาคารหมายเลข 15/21
ของ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพมหานคร และราคากลาง

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมเครื่องพิมพ์แบบแปลนขนาดใหญ่ ย่อ - ขยาย ระบบดิจิตอล ของ
กรมยุทธโยธาทหารบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้ว อาคารรับรองเกษะโกมล ของ กรมสวัสดิการทหารบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงรั้ว ของ กองบัญชาการกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคาจ้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ (เพิ่มเติม) ของ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และราคากลาง

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประจำอาคารหมายเลข 25/2500
ของ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานปรับปรุงโถงทางเดินหน้าห้อง 241 ของ กองบัญชาการกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคางานซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 28 รายการ สนับสนุนให้กับ
แผนกที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก, กองพันทหารช่างที่ 111 และ
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมายเลข 35/54 ของ
กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการกลาง ของ กรมสวัสดิการทหารบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงรั้วลวดถักรอบพื้นที่ กองบัญชาการกรมพลาธิการทหารบก หมายเลข
45/16 ของ กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคาจ้างงานเปลี่ยนท่อน้ำประปา, ท่อน้ำทิ้ง และท่อโสโครก ประจำอาคารแฟลตนายทหารประทวน
หมายเลข 8/33 ของ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ (10 คัน) ของ กองบัญชาการกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง หมายเลข 492/45 ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน กรมจเรทหารบก ระยะที่ 3 ของ กรมจเรทหารบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
   
  ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
  Link
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ของกองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย


          ---------------------------------------------------------------------------  
  การประมาณการงานซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคกรณีประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2554  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัการจัดระเบียบที่ดิน 8 ประเภทของ ทบ.  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัแบบสำรวจอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบสำรวจอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 ขึ้นไป  
  ซึ่งชำรุดและต้องการซ่อมปรับปรุง  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัตัวอย่างขึ้นทะเบียนประวัติซ่อมอาคาร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างการรายงานสถานภาพอาคาร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างบันทึกข้อมูลเข้า Web Form ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ  
  ไทยเข้มแข็ง 2555  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบฟอร์มการนำผลและนำแผนการดำเนินกรรมวิธีจัดหาในปีงบประมาณ 2553  
  มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2554  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างการรายงานขออนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบฟอร์มสำรวจเรือนแถวนายทหารประทวน (ม.ค.53)  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานรถตัดหญ้าชนิดต่างๆของหน่วยในทบ.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการสำหรับชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ  
  ปรับราคาได้(ค่าk) สำหรับวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  การอบรมการตรวจสอบเงินชดเชยงานก่อสร้างและซ่อมแซมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
     -  เอกสารมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง 11 ข้อ  
          เอกสารอบรม > ชี้แจงมติ ครม. เมื่อ 17 มิ.ย.51  
                            > ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
                            > แบบฝึกหัด   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  บูรณะทรัพย์สิน   
     -  วิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมอาคารโดยใช้เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินที่ได้จาก  
          การริบหลักประกันสัญญา  
     -  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน พ.ศ. 2505  
     -  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524  
     -  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/3844 ลง 28 ก.ย. 50 เรื่อง การอนุญาตให้  
          ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใ้ช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

การปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ประจำสำนักงาน ของหน่วย ยย.ทบ.

 
    -  ในปีงบประมาณ 2552 หน่วยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปที่ สปช.ทบ.  
    โดยประสานรายละเอียดเพิ่มเติมกับ พ.อ.หญิง สิริมาลย์ ฯ โทร 98744  
    -  หลักการในการปรนนิบัติบำรุงลิฟท์ของ ทบ.  
    -  รายละเอียดการปรนนิบัติบำรุงลิฟท์ประจำเดือนแบบไม่รวมอะไหล่  
    -  บัญชีรายละเอียดลิฟท์ของ ทบ.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

ขออนุมัติหลักการปรับรุปแบบการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนตามแบบ

 
  หมายเลข ๒๖๔๙   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ผู้ตรวจสอบอาคาร   
    -  อาคารควบคุมและคุณสมบัติผู้ตรวจสอบ  
    -  จำนวนอาคารในกองทัพบกที่เ้ข้าเกณฑ์  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

แก้ไขเพิ่มเติมมติ ครม.(17 มิถุนายน 2551เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ-

 
     งานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ตัวอย่างการรายงานสถานภาพอาคาร ตามคำสั่ง ทบ. ที่ 529/2543 เรื่อง การรายงาน สถานภาพอาคาร ลง 8 พ.ย. 43     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 

   
    -  แบบเรือนแถวสัญญาบัตรที่จะปรับปรุง(ไฟล์เอ็กเซล)    
     แบบเรือนแถวสัญญาบัตรที่จะปรับปรุง(ไฟล์พีดีเอฟ)    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

การอบรมการใช้เครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth Tester)

   
    -  อ่านรายละเอียด    
     คู่มือการใช้งานเครื่องวัดความต้านทานดิน ระบบดิจิตอล ST-1520    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  การขอความเห็นชอบในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
     -  คำแนะนำการขอความเห็นชอบในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
     -  ตารางหาขนาดเครื่องปรับอากาศ      
     -  ตารางรายละเอียดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เว็บไซต์เครือข่ายภายในกรมยุทธโยธาทหารบก http://Post-engin-utl    
        ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศต่างๆ สำหรับกำลังพลกรมยุทธโยธาทหารบก