King of Thailand
หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2557 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  
ติดต่อเรา
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 
  ภาพกิจกรรม 
 

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และกำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงานส่งกำลังบำรุงจาก
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(2) และคณะ ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 18 พ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และกำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ท.สนทัต อินทรตั้ง
หน.คณะกรรมการโครงการหลักประกันและคณะ ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 18 พ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
นำคณะข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ยย.ทบ. ร่วมบันทึกเทปออก
อากาศถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา 5 ธ.ค.57 ณ ห้องบันทึกเทป ททบ.5 เมื่อ 11 พ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
นำคณะนายทหารสัญญาบัตรและสมาชิกชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช เมื่อ 3 พ.ย.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี 2555
ผลัดที่ 2, รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 (ปลดพิเศษ) และรุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1 (ปลดพิเศษ) ณ สนามหญ้า
หน้า บก.ยย.ทบ. เมื่อ 30 ต.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ยย.ทบ.  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย
     
  การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557  
  - อนุมัติหลักการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557  
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (เดิม), วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เอกสารที่
ต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร
 
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (ใหม่) เขตพื้นที่ส่วนกลาง ปี 2557 จำนวน 201 อาคาร  
     
  การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประำำจำปี 2557  
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
  ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal
Energy Audit)
 
  แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ.ประำปี 2557  
  แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประำปี 2557  
     
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
     
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.  
     
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.  
     
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค  
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ  
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท  
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา  
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน  
     
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก  
     
  - แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)  
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.  
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์  
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.  
     
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
     
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)