หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 

 
 
 
ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

E-learning

  คู่มือ/เอกสาร

  ภาพกิจกรรม 
 
   

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง
รุ่นที่ 28 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ 2 ก.พ.59

           ---------------------------------------------------------------------------
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา
รายการไฟทางวิ่งอากาศยาน และแบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID ขนาด 12 V 24 Ah 4 P
 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ------------------------------------------  
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ)
เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
 
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคลรุ่น "ยอดเยี่ยม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558  
    ------------------------------------------  
   อื่น ๆ  
  ตัวอย่าง แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ (อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง) ประกอบคำสั่ง ยย.ทบ.ที่ 62/58
ลง 9 มี.ค.58
 
    ------------------------------------------  
  ระเีบียบกรมยุทธโยธาทหารบก ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวร
และอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ.2558
 
    ------------------------------------------  
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900