บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล

ภาพกิจกรรม
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานสมาคม
แม่บ้านทหารบก สาขา ยย.ทบ. ได้มอบ
ยย.ทบ.ร่วมกับ วศ.ทบ. และสำนักงาน
ระบายน้ำกรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล
ยย.ทบ. ร่วมงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้
2019 (Defense & Security 2019) ระหว่าง
ยย.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทบ., สก.ทบ. และ
สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร จัด
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ.นำคณะทำงานชุดติดตาม
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานสมาคม
แม่บ้านทหารบก สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะ
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
กำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงาน
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานสมาคม
เแม่บ้านทหารบก สาขา ยย.ทบ.และคณะฯ นำ
ยย.ทบ.ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 อัตรา
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 3 อัตรา
- คำสั่งกองทัพบก ที่ 627/2526 ลง 6 ตุลาคม 2526 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัดปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
คู่มือ / เอกสาร

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการออกแบบอาคารโดยเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร
 
 
 
 

ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544