บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำ
กำลังพล ยย.ทบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
ร่วมกิจกรรม "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562"
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ณ อาคาร
แสงตะวัน ยย.ทบ. เมื่อ 11 เม.ย.62


กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์
ยย.ทบ.ครั้งที่ 1 ห้วงวันที่ 27 มี.ค.-3 พ.ค.62
เพื่อให้กำลังพลและบุตรหลานใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงและสร้างสายสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกันภายในหน่วยงานตาม
"โครงการกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด ยย.ทบ."

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง
รุ่นที่ 31 ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 29 มี.ค.62ยย.ทบ. ร่วมกับ มทบ.11, วศ.ทบ., สก.ทบ.,
กร.ทบ., สง.เขตห้วยขวาง,สง.เขตดินแดงและ
ประชาชนจิตอาสา พัฒนาคูคลองตามโครง
การจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ คลองยายสุ่น ในวันที่ 27 - 28 มี.ค.62พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
มอบหมายให้ พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์
รอง จก.ยย.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธี
มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.(ยย.ทบ.)
ณ ห้องรับรอง บก.ยย.ทบ. เมื่อ 22 มี.ค.62


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้คุณเบ็ญญา สมบูรณ์ทรัพย์
ร่วมกิจกรรมการอบรม โครงการสร้างองค์
ความรู้ สร้างคน สร้างงาน ในการดูแลกำลังพล
ที่พิการและทุพพลภาพ ของ ทบ. แบบบูรณาการ
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. เมื่อ 21 มี.ค.62


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้ คุณดนิตา กาพวัง และ
คุณศริญญา หลักทอง ร่วมกิจกรรมการอบรม
โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน
ในการดูแลกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ
ของ ทบ. แบบบูรณาการ ณ ห้องเทวกรรม
รังรักษ์ สโมสร ทบ. เมื่อ 11 มี.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีให้โอวาทและมอบเงิน
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา
วอลเล่ย์บอล กลุ่มที่ 8 ในการเข้าร่วม
แข่งกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 69 ประจำ
ปี 2562 ณ ห้องกาญจนา บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 27 ก.พ.62

ยย.ทบ.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม,สง.เขต
ห้วยขวาง,มทบ.11,วศ.ทบ.,ม.พัน.29 รอ.,
สน.เขตห้วยขวาง และประชาชนจิตอาสา
พัฒนาคูคลอง ณ คลองห้วยขวาง โดยมี
พ.อ.วิทัศนชัย จิตรโชติ เป็นผู้แทน จก.ยย.ทบ.
ร่วมพิธีเปิด ณ ลานจอดรถกระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อ 26 ก.พ.62

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ
E-learning
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544