บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้นำคณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ฯ เข้า
รับชมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
"พิเภกสวามิภักดิ์" ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ฯ เมื่อ 24 พ.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารที่ดินและ
เจ้าหน้าที่ที่ดิน รุ่นที่ 21 ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 23 พ.ย.61พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. และคณะฯ นำเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ยย.ทบ. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์มดและ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาม"โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง"
เมื่อ 7 พ.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
กำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงาน
ส่งกำลังบำรุงจาก พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ ณ ห้องประชุม
ยย.ทบ.(1) เมื่อ 2 พ.ย.61

สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ กลับจากเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ. เมื่อ 1 พ.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.กระทำ
พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการเป็น
ทหารกองหนุน ผลัดที่ 2/59, 2/60 (ปลดพิเศษ)
และผลัดที่ 1/61 (ปลดพิเศษ) ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 31 ต.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
นายทหารที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่ดิน
รุ่นที่ 21 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 30 ต.ค.61


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.นำ
กำลังพล ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
21 ต.ค.61 ณ บริเวณพื้นที่หน้า
กบร.ยย.ทบ. เมื่อ 24 ต.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.นำ
กำลังพล ยย.ทบ. เข้าร่วมประกอบพิธี
ถวายสักการะและวางพวงมาลา
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ปิยมหาราช 23 ต.ค.61 ณ บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 22 ต.ค.61
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ
E-learning
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544