หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบเงินสงเคราะห์
ของ ทบ. และเงินสงเคราะห์ของ ยย.ทบ.
ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของ
กำลังพล ยย.ทบ. จำนวน 6 คน
ณ ห้องรับรอง ยย.ทบ.พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำกำลังพลและคณะ
สมาชิกชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ร่วม
กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์
ยย.ทบ.ประจำปี 2560 ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.เมื่อ 4 เม.ย.60 พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง
ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้จัด
:โครงการปันรักให้น้อง" บริเวณด้านหน้า
บก.ยย.ทบ. โดยมีกิจกรรมขายสินค้ามือ
สองและการประมูลสินค้าคุณภาพ โดย
รายได้นำเข้ากองทุนบุตรที่มีความต้อง
การพิเศษ ยย.ทบ.พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการควบคุมงาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 29 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 31 มี.ค.60
ยย.ทบ.จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม
ประจำเดือน มี.ค.60 ให้กับกำลังพล ยย.ทบ.
โดยมี อศจ.ยศ.ทบ. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง
อุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 24 มี.ค.60ยย.ทบ. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ยย.ทบ. ณ ห้องอุสาพดี อาคาร
สโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 2 - 3 มี.ค.60
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 เวลา 1400 สมาคมแม่บ้าน
ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำ
โดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับจาก จ.น่าน ณ
ท่าอากาสยาน บก.ทอ.


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีให้โอวาทและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลัง
ใจแก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มที่ 8 ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 67
ประจำปี 2560 ณ ห้องกาญจนา บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 24 ก.พ.60พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแบบรูป
อาคารของ กห. (5 โยธาสัมพันธ์ สยธ.สสน.สป.,
สยย.ทหาร, ชย.ทร., ชย.ทอ. และ ยย.ทบ.)
ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 21 - 23 ก.พ.60
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน
เข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 อัตรา, นายสิบก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
และเจ้าหน้าที่คิดราคา จำนวน 1 อัตรา

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900