หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2560 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้จัดให้มีการบรรยาย
เรื่อง "ทำงานอย่างไรห่างไกลโรค" ณ
ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
ยย.ทบ. โดยเชิญ นพ.สุทธินันท์
ฉันท์ธนกุล อาจารย์จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาเป็นผู้บรรยาย

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและ
ของที่ระลึกให้แก่อดีตข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำสังกัด ยย.ทบ. ในงาน
เกษียณอายุราชการทหารของ
ยย.ทบ. ประจำปี 2560 ณ ห้อง
อุสาพดี อาคารสโสมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 28 ก.ย.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและ
ของที่ระลึกให้แก่อดีตข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำสังกัด ยย.ทบ. ในงาน
เกษียณอายุราชการทหารของ
ยย.ทบ. ประจำปี 2560 ณ ห้อง
อุสาพดี อาคารสโสมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 28 ก.ย.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.นำ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และพลทหารกองประจำการร่วม
ประกอบพิธีเชิญธงชาติไทย และครบ
รอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้า บก.
ยย.ทบ. เมื่อ 28 ก.ย.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เป็นประธาน
มอบเงินสงเคราะห์ ฯ ของ ทบ. และ
มอบทุนยังชีพ ฯ ของ สมาคมแม่บ้าน
ทบ. ให้แก่บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพล ยย.ทบ. ณ ห้อง
กาญจนา บก.ยย.ทบ. เมื่อ
12 ก.ย.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำข้าราชการ ฯ และ
สมาชิกสมาคมแม่้บ้าน ฯ ร่วมประกอบ
พิธี ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
ยย.ทบ.ครบรอบปีที่ 113 โดยมี
พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เมื่อ 1 ก.ย.60พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้ร่วมพิธี
ปิดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มโครง
การฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ.
ณ สโมสร ทบ. ถ.วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพ ฯ เมื่อ 30 ส.ค.60


ยย.ทบ.จัดการบรรยายพิเศษให้แก่
กำลังพล ยย.ทบ. ในหัวข้อ "พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560" โดยมี
พ.อ.องอาจ ขาวเหลือง หก.กจห.
ยย.ทบ. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 24 ส.ค.60

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้คุณ
อัจฉราวรรณฯ และคุณพิชญ์อาภาฯ
ภรรยา รอง ผอ.กทด.ฯ และ รอง ผอ.
กผค.ฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้กับบุตรข้าราชการ
ทบ. และรับมอบทุนยังชีพให้กับบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษเมื่อ 16 ส.ค.60

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 คู่มือ / เอกสาร

 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544