หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้มอบหมายให้คุณ
อัจฉราวรรณ ฯ และคุณพิชญ์อาภา ฯ
ภรรยา รอง ผอ.กทด.ฯ และ รอง ผอ.
กผค.ฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้กับบุตรข้าราชการ ทบ.
และรับมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มี
ต้องการพิเศษ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์
สโมสร ทบ. ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อ
16 ส.ค.60สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่ง
เสด็จ ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ
ไป จ.ศรีสะเกษ ณ ท่าอากาศยาน บก.
ทอ. เมื่อ 16 ส.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก. ยย.ทบ.นำคณะ
นายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ. ร่วมลงนาม
ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 ส.ค.60 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระ
บรมมหาราชวัง เมื่อ 12 ส.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก. ยย.ทบ.และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ ฯ
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญาบ้านราชาวดี (ชาย) เมื่อ
11 ส.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก. ยย.ทบ.เป็น
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อ
ต้านยาเสพติดและนำกำลังพลตลอดจน
บุตรหลานที่พักอาศัยภายใน ยย.ทบ.
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ฯ
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพ ฯ เป็น
ผู้บรรยาย เมื่อ 9 ส.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก. ยย.ทบ.พร้อม
ด้วย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้เป็นประธาน
ในพิธีปิด "โครงการช้างเผือก ภาคดนตรี
(กีตาร์และไวโอลิน) ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 6 ส.ค.60
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก. ยย.ทบ.นำคณะ
ศิษย์เก่านายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ.
เข้าร่วมงานวางพานพุ่ม เนื่องในวัน
พระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ
130 ปี ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. เมื่อ
5 ส.ค.60
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. และคุณเบ็ญญา ฯ
ภริยา รอง จก.ยย.ทบ.(2) ได้เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงาน
คล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ครบรอบปีที่ 41 ณ สโมสร ทบ. เมื่อ
3 ส.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่้บ้าน ยย.ทบ. ได้นำกำลังพลและสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรม"โครงการ
ยย.ทบ.ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง"
โดยปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 15,000 ต้น
เมื่อ 2 ส.ค.60ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544