หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลทหารกอง
ประจำการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราช
กุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้อง
อุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 20 ม.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. กำหนดให้
พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. ร่วมประกอบ
พิธีวางพวงมาลาแด่วีรชนผู้กล้าหาญ เนื่องใน
วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
จว.ปทุมธานี เมื่อ 18 ม.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"
ให้แก่บุตรหลานของกำลังพล ยย.ทบ. และชุมชน
โดยรอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ยย.ทบ. (บริเวณ
บ้านพัก ยย.ทบ.) เมื่อ 14 ม.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่อง
ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 29 ธ.ค.59
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. และคณะ ฯ ได้จัด "โครงการเลี้ยงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยย.ทบ. เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่" พร้อมทั้งเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลเด็กเล็กของ
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และชมรมแม่บ้าน ฯ เมื่อ
23 ธ.ค.59


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. กำหนดให้
พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ.(1)
เป็นประธานในการอบรมเรื่อง การจัดการ
ความรู้สู่การพัฒนางานของ ยย.ทบ. ณ ห้อง
อุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.เมื่อ
19 ธ.ค.59พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.และ พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
เลี้ยงอาหารที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญาบ้านราชาวดี (ชาย)
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 16 ธ.ค.59

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ. (ยย.ทบ.)
ณ ห้องรับรอง บก.ยย.ทบ. เมื่อ 9 ธ.ค.59
พล.ต.ธีระพล มณีแสง เป็นประธานในการประชุม
คณะทำงานการพัฒนาแบบรูปอาคารของ กห.
(5 โยธาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สยธ.สสน.สป.,
สยย.ทหาร, ชย.ทร., ชย.ทอ. และ ยย.ทบ.)
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 8 ธ.ค.59


ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด
เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 2 อัตรา

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900