King of Thailand
หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2558 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  
ติดต่อเรา
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 
  ภาพกิจกรรม 
 

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. นำข้าราชการ ยย.ทบ. ประกอบพิธีวางพวงมาลาแด่วีระชนผู้กล้าหาญ
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จว.ปทุมธานี และเข้าร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ของหน่วยทหารในเขต จว.ก.ท. ประจำปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.11 รอ. เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อ 18 ม.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. จัดกิจกรรม
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" ให้แก่บุตร - หลานของกำลังพล ยย.ทบ. และบริเวณข้างเคียง ยย.ทบ.
ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณบ้านพัก ยย.ทบ. เมื่อ 10 ม.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิใน
บำเหน็บำนาญตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2494 (UNDO) จากวิทยากรกรมบัญชีกลางและ กบข. ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 6 ม.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ.(1) รับมอบของขวัญจากผู้แทนมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
เพื่อมอบให้แก่บุตรของกำลังพล ยย.ทบ. (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558) ณ ห้องกาญจนา บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 5 ม.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะ
ข้าราชการ ยย.ทบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อ 1 ม.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำข้าราชการ
ครอบครัว ยย.ทบ. และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 และกระทำพิธี
ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ยย.ทบ. ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 25 ธ.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ช่างโยธา (กลุ่มงานเทคนิค)
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 1 อัตรา
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย
     
  การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ยย.ทบ.  
     
  การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557  
  - อนุมัติหลักการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557  
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (เดิม), วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เอกสารที่
ต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร
 
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก (ใหม่) เขตพื้นที่ส่วนกลาง ปี 2557 จำนวน 201 อาคาร  
     
  การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประำำจำปี 2557  
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
  ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal
Energy Audit)
 
  แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ.ประำปี 2557  
  แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประำปี 2557  
     
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
     
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.  
     
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.  
     
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค  
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ  
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท  
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา  
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน  
     
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก  
     
  - แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)  
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.  
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์  
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.  
     
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
     
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)