หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 เวลา 1400 สมาคมแม่บ้าน
ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำ
โดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับจาก จ.น่าน ณ
ท่าอากาสยาน บก.ทอ.

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีให้โอวาทและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลัง
ใจแก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มที่ 8 ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 67
ประจำปี 2560 ณ ห้องกาญจนา บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 24 ก.พ.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแบบรูป
อาคารของ กห. (5 โยธาสัมพันธ์ สยธ.สสน.สป.,
สยย.ทหาร, ชย.ทร., ชย.ทอ. และ ยย.ทบ.)
ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 21 - 23 ก.พ.60พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสลาก
กาชาดสมาคมแม่บ้าน ทบ. ประจำปี 2560
พร้อมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อ
นำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
สภากาชาดไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์
สโมสร ทบ. เมื่อ 23 ก.พ.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การควบคุมงาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 29 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 7 ก.พ.60

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.60 - 2 ก.พ.60 พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้เข้าร่วมสัมมนาภรรยาผู้บังคับ
หน่วยระดับกองพลและกรม ซึ่งจัดโดย
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ สวนสนประดิพัทธ์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทัศนศึกษา
โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. และคณะสมาชิก ฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลนในโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบก
ร่วมใจปลูกป่าชายเลนช่วยโลก ณ บริเวณป่า
ชายเลนศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู
จ.สมุทรปราการ เมื่อ 26 ม.ค.60สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไป จ.สุโขทัย ณ ท่าอากาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 25 ม.ค.60พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้นำคณะบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของ ยย.ทบ. พร้อมคณะข้าราชการ ฯ และ
สมาชิกชมรมแม่บ้าน ฯ ร่วมทำบุญ ณ วัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ 24 ม.ค.60ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900