หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม
คณะนายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวาย
พระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏ
ราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
64 พรรษา เมื่อ 28 ก.ค.59

พ.อ.หญิง อรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
เยี่ยมบุตรและคู่สมรสที่พิการ เมื่อ 27 ก.ค.59


รับคณะชุดสำรวจ รปภ. และให้คำแนะนำการรักษา
ความปลอดภัย ขว.ทบ. เมื่อ 22 ก.ค.59

 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ยย.ทบ. ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 - 15
ก.ค.59

 

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน และ
คณะนายทหารสัญญาบัตร/สมาชิกสมาคมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 14 ก.ค.59

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 7 ก.ค.59

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคลรุ่น "ยอดเยี่ยม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558

เรื่องอื่น ๆ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
   
   
     
     
     
     
     
       
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900