หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2560 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
E-learning  

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล ยย.ทบ.
และสมาชิกชมรม ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญ
กุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.60
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
เมื่อ 1 ธ.ค.60พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. พร้อมด้วย
ผอ.กซส.ฯ,หก.กบร.ฯ,หน.ผกพ.
กผค.ฯ,หน.ผพบ.กบร.ฯ ได้ตรวจ
เยี่ยมพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้
แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพล ยย.ทบ. ในพื้นที่
บ้านพักข้าราชการ ฯ ยย.ทบ.
และสำนักงานชุมชน ฯ เมื่อ
21พ.ย.60พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. และคณะฯ
นำเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยย.ทบ. ทัศนศึกษาสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพ ฯ ภาย
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ตาม "โครง
การหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง"
เมื่อ 8 พ.ย.60
ยย.ทบ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
"ทำความดีบริจาคโลหิตน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสร
สรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 8 พ.ย.60
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
และกำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจ
เยี่ยมสายงานส่งกำลังบำรุง จาก
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผช.ผบ.ทบ. (2) และคณะ
ณ ห้องประชุม ยย.ทบ. (1)
เมื่อ 7 พ.ย.60
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. และคุณ
เบ็ญญาฯ ภริยา รอง จก.ยย.ทบ.(2)
ได้ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ให้แก่สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ
เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
ระดับนายพล ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสร ทบ.เมื่อ 7 พ.ย.60


สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมาย
ให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะ
แม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ ฯ พระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ
ไป จ.นครพนม ณ ท่าอาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 3 พ.ย.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประมาณราคา
รุ่นที่ 2 ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 2 พ.ย.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่า
สินไหมทดแทนในการประกัน
ชีวิต ทบ. ให้แก่ทายาทของผู้เสีย
ชีวิต ณ ห้องกาญจนา บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 2 พ.ย.60
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

 
เรื่องอื่น ๆ

 
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544