บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล

ภาพกิจกรรม
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
กำหนดให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
และพ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในการประชุมพิจารณา
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ยย.ทบ.นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ร่วม
ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 อัตรา

- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นพนักงานราชการ ขั้นที่ 2
- คำสั่งกองทัพบก ที่ 627/2526 ลง 6 ตุลาคม 2526 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัดปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
คู่มือ / เอกสาร

E-Book

ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการออกแบบอาคารโดยเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร
 
 
 
 

ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544