หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การควบคุมงาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 29 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 7 ก.พ.60เมื่อวันที่ 31 ม.ค.60 - 2 ก.พ.60 พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้เข้าร่วมสัมมนาภรรยาผู้บังคับ
หน่วยระดับกองพลและกรม ซึ่งจัดโดย
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ณ สวนสนประดิพัทธ์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และทัศนศึกษา
โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. และคณะสมาชิก ฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลนในโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบก
ร่วมใจปลูกป่าชายเลนช่วยโลก ณ บริเวณป่า
ชายเลนศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู
จ.สมุทรปราการ เมื่อ 26 ม.ค.60

สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้ชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะแม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไป จ.สุโขทัย ณ ท่าอากาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 25 ม.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ได้นำคณะบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของ ยย.ทบ. พร้อมคณะข้าราชการ ฯ และ
สมาชิกชมรมแม่บ้าน ฯ ร่วมทำบุญ ณ วัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ 24 ม.ค.60


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.นำข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลทหารกอง
ประจำการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราช
กุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 20 ม.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. กำหนดให้
พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. ร่วมประกอบ
พิธีวางพวงมาลาแด่วีรชนผู้กล้าหาญ เนื่องใน
วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
จว.ปทุมธานี เมื่อ 18 ม.ค.60

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิง
ศศิธร มณีแสง ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"
ให้แก่บุตรหลานของกำลังพล ยย.ทบ. และชุมชน
โดยรอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ยย.ทบ. (บริเวณ
บ้านพัก ยย.ทบ.) เมื่อ 14 ม.ค.60
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่อง
ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 29 ธ.ค.59

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

 
   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  - การพัฒนาแบบอาคารของกระทรวงกลาโหม Defence Building Revolutions  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900