King of Thailand
หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2557 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ/เรื่องน่ารู้
ภาพกิจกรรม
กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  
ติดต่อเรา
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
  ภาพกิจกรรม 
 

พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ จก.ยย.ทบ.เ้ข้าร่วมพิธีรับมอบระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดย
มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.(1) รับมอบจากผู้แทนบริษัท HanWha Q Cells Korea
สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ เมื่อ 20 มี.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ. เข้าร่วมสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการบริหารศูนย์ประสานงาน
การออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน" และรับมอบประกาศนียบัตรประเภทดีมาก ที่เข้าร่วมโครงการจากกรม
พัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ เมื่อ 12 มี.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ.จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 86 พรรษา ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 4 มี.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ จก.ยย.ทบ.เป็นประธานในพิธีให้โอวาทและมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา
วอลเล่ย์บอล กลุ่มที่ 8 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 7-12 มี.ค.57
ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(1) เมื่อ 4 มี.ค.57

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ จก.ยย.ทบ.และคุณดวงกมล สุชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประุชุม ยย.ทบ.(1) เมื่อ 27 ก.พ.57

           ---------------------------------------------------------------------------
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด 
 
 
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
           ---------------------------------------------------------------------------
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
           ---------------------------------------------------------------------------
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.
           ---------------------------------------------------------------------------
ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           ---------------------------------------------------------------------------
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ของกองควบคุมการก่อสร้าง กรมยุทธโยธาทหารบก
           ---------------------------------------------------------------------------
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.
           ---------------------------------------------------------------------------
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน
           ---------------------------------------------------------------------------
  การจัดการพลังงานปี 2555
  - การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
  - ข้อมูลค่าไฟฟ้า
  - ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
           ---------------------------------------------------------------------------
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก
           ---------------------------------------------------------------------------
  แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.
           ---------------------------------------------------------------------------
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"
           ---------------------------------------------------------------------------
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)
           ---------------------------------------------------------------------------
   
ข่าวประกวดราคา 
 
 ราคากลางงานต่อเติมอาคารบริเวณดาดฟ้า หมายเลข 150/53 ของ หน่วยทำลายล้าง
ัวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคา หมายเลข 4/12 และอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา
ัหมายเลข 5/12 สนามกีฬากองทัพบก ของ กรมสวัสดิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
 สอบราคาจ้างงานซ่อมอาคาร กองบัญชาการ กรมพลาธิการทหารบก หมายเลข 1/16
ของ กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------
สอบราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก หมายเลข 70/33 ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
   สอบราคาจ้างงานซ่อมแฟลตนายสิบ หมายเลข 22/27 ของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
   สอบราคาจ้างงานซ่อมอาคารกองวิทยาการ หมายเลข 42/40 ของ กรมพลาธิการทหารบก
จังหวัดนนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------
   ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารสมเด็จย่า 90
ัเป็นศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ ฯ

---------------------------------------------------------------------------
   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ังานปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ ฯ

---------------------------------------------------------------------------
   สอบราคาจ้างงานซ่อมแฟลตนายทหารชั้นประทวน หมายเลข ๑๐/๓๐ ของ
กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------
  สอบราคาจ้างงานปรับปรุงท่อทางดูด - ท่อทางส่ง, ถังอัดความดัน, เครื่องปั๊มลม
และชุดควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
  ราคากลางงานปรับปรุงห้อง 221 และห้อง 241 (งานเพิ่มเติม) ของ กองบัญชาการกองทัพบก
ักรุงเทพมหานคร

---------------------------------------------------------------------------
   ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร
ัมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1 ของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ ฯ

---------------------------------------------------------------------------
   ราคากลางงานซ่อมอาคารคลังเสบียง หมายเลข 96/31 ของ กรมพลาธิการทหารบก
ัจังหวัดนนทบุรี

---------------------------------------------------------------------------
   
  ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
  Link
  การประมาณการงานซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคกรณีประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2554  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย

          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัการจัดระเบียบที่ดิน 8 ประเภทของ ทบ.  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัแบบสำรวจอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบสำรวจอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 ขึ้นไป  
  ซึ่งชำรุดและต้องการซ่อมปรับปรุง  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ัตัวอย่างขึ้นทะเบียนประวัติซ่อมอาคาร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างการรายงานสถานภาพอาคาร  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.  
  เหล่า ช. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่มีคุณวุฒิ)  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างบันทึกข้อมูลเข้า Web Form ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ  
  ไทยเข้มแข็ง 2555  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบฟอร์มการนำผลและนำแผนการดำเนินกรรมวิธีจัดหาในปีงบประมาณ 2553  
  มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2554  
          ---------------------------------------------------------------------------  
  ตัวอย่างการรายงานขออนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบฟอร์มสำรวจเรือนแถวนายทหารประทวน (ม.ค.53)  
           ---------------------------------------------------------------------------  
  แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานรถตัดหญ้าชนิดต่างๆของหน่วยในทบ.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการสำหรับชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ  
  ปรับราคาได้(ค่าk) สำหรับวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  การอบรมการตรวจสอบเงินชดเชยงานก่อสร้างและซ่อมแซมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
     -  เอกสารมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง 11 ข้อ  
          เอกสารอบรม > ชี้แจงมติ ครม. เมื่อ 17 มิ.ย.51  
                            > ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
                            > แบบฝึกหัด   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  บูรณะทรัพย์สิน   
     -  วิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมอาคารโดยใช้เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินที่ได้จาก  
          การริบหลักประกันสัญญา  
     -  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน พ.ศ. 2505  
     -  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524  
     -  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/3844 ลง 28 ก.ย. 50 เรื่อง การอนุญาตให้  
          ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใ้ช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

การปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ประจำสำนักงาน ของหน่วย ยย.ทบ.

 
    -  ในปีงบประมาณ 2552 หน่วยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปที่ สปช.ทบ.  
    โดยประสานรายละเอียดเพิ่มเติมกับ พ.อ.หญิง สิริมาลย์ ฯ โทร 98744  
    -  หลักการในการปรนนิบัติบำรุงลิฟท์ของ ทบ.  
    -  รายละเอียดการปรนนิบัติบำรุงลิฟท์ประจำเดือนแบบไม่รวมอะไหล่  
    -  บัญชีรายละเอียดลิฟท์ของ ทบ.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

ขออนุมัติหลักการปรับรุปแบบการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนตามแบบ

 
  หมายเลข ๒๖๔๙   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ผู้ตรวจสอบอาคาร   
    -  อาคารควบคุมและคุณสมบัติผู้ตรวจสอบ  
    -  จำนวนอาคารในกองทัพบกที่เ้ข้าเกณฑ์  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

แก้ไขเพิ่มเติมมติ ครม.(17 มิถุนายน 2551เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ-

 
     งานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น) ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ตัวอย่างการรายงานสถานภาพอาคาร ตามคำสั่ง ทบ. ที่ 529/2543 เรื่อง การรายงาน สถานภาพอาคาร ลง 8 พ.ย. 43     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร 

   
    -  แบบเรือนแถวสัญญาบัตรที่จะปรับปรุง(ไฟล์เอ็กเซล)    
     แบบเรือนแถวสัญญาบัตรที่จะปรับปรุง(ไฟล์พีดีเอฟ)    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

การอบรมการใช้เครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth Tester)

   
    -  อ่านรายละเอียด    
     คู่มือการใช้งานเครื่องวัดความต้านทานดิน ระบบดิจิตอล ST-1520    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  การขอความเห็นชอบในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
     -  คำแนะนำการขอความเห็นชอบในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
     -  ตารางหาขนาดเครื่องปรับอากาศ      
     -  ตารางรายละเอียดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   
  เว็บไซต์เครือข่ายภายในกรมยุทธโยธาทหารบก http://Post-engin-utl    
        ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศต่างๆ สำหรับกำลังพลกรมยุทธโยธาทหารบก