หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานการพัฒนาแบบรูปอาคาร
ของ กห. (5 โยธาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สยธ.สสน.
สป., สยย.ทหาร, ชย.ทร., ชย.ทอ. และ ยย.ทบ.)
ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ.
เมื่อ 8 ธ.ค.59
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. กำหนดให้
พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน
จก.ยย.ทบ. นำคณะข้าราชการ ยย.ทบ. ตรวจเยี่ยม
ทหารใหม่ สังกัด ยย.ทบ. รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.11 รอ. เมื่อ 8 ธ.ค.59

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. และกำลังพล
ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงานส่งกำลังบำรุง
จาก พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.(2)
และคณะ ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ
ยย.ทบ. เมื่อ 7 ธ.ค.59

พล.ต.ธีระพล มณีแสง นำข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และพลทหารกองประจำการ
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญา
สมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
และน้อมเกล้า ฯ อุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน
ณ วัดบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ เมื่อ
2 ธ.ค.59


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็นประธานใน
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประมาณราคา
รุ่นที่ 1 ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ
2 ธ.ค.59พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานราชการ ยย.ทบ. ร่วม
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ณ สนามหญ้า
หน้า บก.ยย.ทบ. เมื่อ 30 พ.ย.59


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. รับคณะทำงาน
โครงการหลักประกัน และนำตรวจเยี่ยมศูนย์
์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ ยย.ทบ. เมื่อ
24 พ.ย.59


พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. ร่วมรับฟัง
การบรรยายพิเศษโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยมีวิทยากร
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสร
สรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 24 พ.ย.59พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำกำลังพล
ยย.ทบ. ฝึกทบทวนประจำปี เพื่อปรับปรุง
บุคลิกภาพของกำลังพล ยย.ทบ. ณ สนามหญ้า
บก.ยย.ทบ. เมื่อ 24 พ.ย.59

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

- การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2559 ( มี.ค. - ธ.ค. )

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Post-Engineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900