บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล

ภาพกิจกรรม
ยย.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสา 20 นาย
เข้าร่วมพัฒนาวัดพระราม 9 กาญจนภิเษก
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.นำ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. มอบ
ใบประกาศนียบัตรให้กับ ร.ท.จักรกฤษ
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้าง
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำ
นายทหารสัญญาบัตร ยย.ทบ. ร่วมแสดง
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมายให้
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย พ.อ.หญิง
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.เป็น
ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของ
ยย.ทบ.ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน
พุธ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความปกครองของหน่วย (มทบ.44) 9 ประเภท 8 สี
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ตัวอย่าง แบบรายงานการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
คู่มือ / เอกสาร

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
การจัดการความรู้ (KM) ของ ยย.ทบ.

 
 
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ส.ค.61 ณ ห้องรับรอง 221 บก.ทบ.
 
 
 
 
 
 
ผลงาน : การพัฒนาแบบรูปอาคารของกระทรวงกลาโหม
 
 
 
 
 
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544