King of Thailand


หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2558 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......

กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด

 
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 
  ภาพกิจกรรม 
 
   

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บริษัท และห้างร้าน กระทำพิธีมังคลาเทวาภิเษกวัตถุมงคล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิษณุกรรม รุ่น
"ยอดเยี่ยม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ยย.ทบ. (1 ก.ย.58) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างห้องสมุดให้กับ รร.บ้านศรีวิไลท่าสวนยาง อ.ผาขาว จ.เลย
โดยมีพระครูวิศิษฐ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก
วัตถุมงคลดังกล่าว ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 17 ก.ย.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. และ พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความวันแม่ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(1) เมื่อ 10 ก.ย.58

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ. จัดกิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ยย.ทบ. กับเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ณ สนามหญ้า ร้อย บร.กบร.ยย.ทบ. เมื่อ 7 ก.ย.58

           ---------------------------------------------------------------------------

ยย.ทบ.จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อรับฟังโอวาทจาก พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. ณ ห้องอุสาพดี
อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 2 ก.ย.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน และ พ.อ.หญิงอรุณี จาุรุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ยย.ทบ. ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ยย.ทบ. ครบรอบปีที่ 111 โดยมี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ บก.ยย.ทบ. เมื่อ 1 ก.ย.58

           ---------------------------------------------------------------------------
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคลรุ่น "ยอดเยี่ยม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนา  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย
  กรมยุทธโยธาทหารบก ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558  
    ------------------------------------------  
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน  
  เข้าเป็นพนักงานราชการ  
  ------------------------------------------  
   อื่น ๆ  
  ตารางเงินเดือน ณ 1 ธ.ค. 57 ตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 10)  
    ------------------------------------------  
  การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ยย.ทบ.  
  - คำสั่ง ยย.ทบ.62/2558 ลง 9 มี.ค.58 เรื่อง การติดแผ่นป้ายสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.  
  - คำสั่ง ยย.ทบ.313/2557 ลง 20 พ.ย.57 เรื่อง การติดแผ่นป้ายสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.  
    ------------------------------------------  
  การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2558  
  - การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558  
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558 (มี.ค. - ธ.ค.) พื้นที่ส่วนกลาง 242
อาคารและพื้นที่ส่วนภูมิภาค 199 อาคาร
 
  - วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เอกสารที่ต้้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร  
    ------------------------------------------  
  การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประำำจำปี 2557  
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
  ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal
Energy Audit)
 
  แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ.ประำปี 2557  
  แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประำปี 2557  
    ------------------------------------------  
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
    ------------------------------------------  
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.  
    ------------------------------------------  
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.  
    ------------------------------------------  
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค  
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ  
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท  
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา  
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน  
    ------------------------------------------  
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก  
    ------------------------------------------  
  การกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป. และประวัติอาคาร  
  - แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)  
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.  
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์  
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างประวัติอาคารที่มีรหัสสินทรัพย์  
  - แบบฟอร์มประวัติอาคาร ไฟฟ้า ประปา ถนน การซ่อม  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
     
     
     
     
       
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900