หน้าแรก
.... สวัสดีปีใหม่ 2559 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด  

 
E-learning
 
 
 
   
ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. ลงนามถวาย
ความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ต.ค.59
ณ บก.ยย.ทบ.
พ.อ.สินสุข ศศะนาวิน ผอ.กคก.ยย.ทบ. เป็นผู้แทน
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ. นำคณะข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยย.ทบ. ร่วมประกอบ
พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ วัดบางบัว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ เมื่อ 10 ต.ค.59คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้าน
ทบ. ได้ทำพิธีแบ่งมอบขนมไหว้พระจันทร์ของ
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
โดย พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานฃมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ณ สมาคมแม่บ้าน ทบ.
ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อ 10 ต.ค.59


การประชุมสัมมนาร่วม นขต.ทบ. เพื่อรับฟังข้อคิด
เห็นในการพัฒนาแบบรูปอาคารของ กห.
ณ ห้องอุสาพดี ยย.ทบ. เมื่อ 6 ต.ค.59

 

 

 

พล.ต.ธีระพล มณีแสง รับมอบหน้าที่ จก.ยย.ทบ.
จาก พล.ท.จาตุรนต์ จารุเสน ที่ปรึกษากองทัพบก
เมื่อ 5 ต.ค.59

 

 

 

ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่
ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ระหว่าง
พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน และ พ.อ.หญิงศศิธร
มณีแสง เมื่อ 5 ต.ค.59

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์

- บัญชีการจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างและซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560

- การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2559 ( มี.ค. - ธ.ค. )

 
เรื่องอื่น ๆ

 
 
 คู่มือ / เอกสาร

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

   อื่น ๆ  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  ขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น แบบรูปอาคารของ กห. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านสวัสดิการ  
 

สามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ที่
www.facebook.com/กรมยุทธโยธาทหารบก-Postengineer-1659599890971147/
 
 
- แบบบ้านพักอาศัย
 
 
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900