บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประํธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล
ยย.ทบ. เข้ารับการอบรมการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุม
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รพ.พระมงกุฏเกล้า ซึ่งจัดโดย
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ร่วมกับ
กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ
16 ก.พ.61


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ยย.ทบ. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก
คลายความหนาว" ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
สำนักพระราชวัง กทม.ฯ เมื่อ
14 ก.พ.61
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมาย
ให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะ
แม่บ้าน ฯ รับเสด็จ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จ ฯ กลับจากเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อ 9 ก.พ.61


พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง
รุ่นที่ 30 ณ ห้องอเนกประสงค์
ยย.ทบ. เมื่อ 6 ก.พ.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ยย.ทบ. ร่วมประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์ศาลาประดิษฐาน
พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนาม
หญ้าหน้า บก.ยย.ทบ. เมื่อ
2 ก.พ.60

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ.ได้นำกำลังพล ยย.ทบ.
เข้ารับการอบรมดูแลผู้สูงวัย ณ ห้อง
ประชุมขั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รพ.พระมงกุฏเกล้า ซึ่งจัดโดย สมาคม
แม่บ้าน ทบ. ร่วมกับกรมแพทย์ทหาร
บก เมื่อ 30 ม.ค.61


พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. และสมาชิก ฯ ได้นำ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของ
ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรมทำบุญ ณ วัด
พระศรีีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
เลี้ยงอาหารกลางวัน/มอบของขวัญ
พร้อมเงินสงเคราะห์ ฯ ณ สวนอาหาร
บางบัว กรุงเทพ ฯ เมื่อ 24 ม.ค.61พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
กำหนดให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ
ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทนประกอบ
พิธีวางพวงมาลาแด่วีรชนผู้
กล้าหาญ เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
จ.ปทุมธานี เมื่อ 18 ม.ค.61
พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
และ พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง
ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ.
จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561" ให้แก่บุตร-
หลานของกำลังพล ยย.ทบ. และ
ชุมชนโดยรอบ ณ ลานอเนก
ประสงค์ ยย.ทบ. (บริเวณบ้าน
พัก ยย.ทบ. เมื่อ 13 ม.ค.61


ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ขยายวันรับสมัคร, เปลี่ยนแปลงวันสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ

- ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
 
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
     
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
แบบอาคารที่ปรับปรุงใหม่
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544