King of Thailand


หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่
.... สวัสดีปีใหม่ 2558 ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์กรมยุทธโยธาทหารบก หากมีปัญหา แนะนำการปรับปรุง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก โทร.๐-๒๙๔๐-๑๓๖๕ ต่อ ๙๐๗๔๖-๘ ได้ในวันและเวลาราชการ......

กระดานสนทนา
E-learning
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารมาตรฐาน  
งานอสังหาริมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด

 
IT.Team
แนวทางดำเนินการของหน่วย เมื่อประสบภัยพิบัติ
คู่มือประกอบการปฏิบัิติงานการควบคุมงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

ข้อแนะนำว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 
  ภาพกิจกรรม 
 
   

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ.(1) เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. กระทำพิธี
สักการะและวางพวงมาลาพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ 22 ต.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.หญิงอรุณี จารุเสน ประธานชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. และ พ.อ.สุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รอง จก.ยย.ทบ.(2)
เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. นำคณะชุดทำงานติดตามความก้าวหน้าครอบครัวที่มีความ
ต้องการพิเศษของกำลังพล ยย.ทบ. เข้าเยี่ยมบุพการีที่มีอาการป่วยและบุตรที่พิการของกำลังพล ยย.ทบ.และ
มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุคคลดังกล่าว ณ บริเวณที่พักอาศัย ยย.ทบ. เมื่อ 13 ต.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------

พ.อ.ศราวุธ วังธะพันธ์ รอง จก.ยย.ทบ.(1) เป็นผู้แทน พล.ต.จาตุรนต์ จารุเสน จก.ยย.ทบ. กระทำพิธีเปิด
หลักสูตรนายทหารที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่ดิน รุ่นที่ 20 จำนวน 30 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ.
เมื่อ 6 ต.ค.58

           ---------------------------------------------------------------------------
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคลรุ่น "ยอดเยี่ยม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนา  

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สารบัญเว็บไทย
  กรมยุทธโยธาทหารบก ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558  
    ------------------------------------------  
  ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน  
  เข้าเป็นพนักงานราชการ  
  ------------------------------------------  
   อื่น ๆ  
  ตารางเงินเดือน ณ 1 ธ.ค. 57 ตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 10)  
    ------------------------------------------  
  การติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ยย.ทบ.  
  - คำสั่ง ยย.ทบ.62/2558 ลง 9 มี.ค.58 เรื่อง การติดแผ่นป้ายสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.  
  - คำสั่ง ยย.ทบ.313/2557 ลง 20 พ.ย.57 เรื่อง การติดแผ่นป้ายสินทรัพย์สำหรับสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสาย ยย.  
    ------------------------------------------  
  การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2558  
  - การตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558  
  - แผนการตรวจสอบอาคารของกองทัพบก ประจำปี 2558 (มี.ค. - ธ.ค.) พื้นที่ส่วนกลาง 242
อาคารและพื้นที่ส่วนภูมิภาค 199 อาคาร
 
  - วิธีการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เอกสารที่ต้้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจสอบอาคาร  
    ------------------------------------------  
  การจัดการพลังงานของ ยย.ทบ. ประำำจำปี 2557  
  ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
  ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal
Energy Audit)
 
  แนวทางการจัดการพลังงานของ ยย.ทบ.ประำปี 2557  
  แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประำปี 2557  
    ------------------------------------------  
  ตัวอย่าง ขอรับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
    ------------------------------------------  
  ขออนุุมัติหลักการทาสีอาคารของหน่วยใน ทบ.  
    ------------------------------------------  
  ตารางกำหนดอายุการใ้ช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของ สป.สาย ยย.  
    ------------------------------------------  
  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค  
  - เสนอความต้องการระหว่างปีและเหตุผล 5 ข้อ  
  - อนุมัิติหลักการซ่อมอาคารที่มีวงเงินสูงเกิน 8 ล้านบาท  
  - การจัดทำผนวกประกอบแผนจัดหา  
  - ตัวอย่างวิทยุเรื่องมูลดิน  
    ------------------------------------------  
  หารือแนวทางดำเนินการตามอนุมัิติหลักการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก  
    ------------------------------------------  
  การกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป. และประวัติอาคาร  
  - แบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย. (สป.4)  
  - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประวัติ สป.สาย ยย.  
  - ประวัิติ สป.4 บ้านน๊อคดาวน์  
  - ประวัติการซ่อม สป.สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.2 สาย ยย.  
  - แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม สป.2 และ สป.4 สาย ยย.  
  - ตัวอย่างประวัติอาคารที่มีรหัสสินทรัพย์  
  - แบบฟอร์มประวัติอาคาร ไฟฟ้า ประปา ถนน การซ่อม  
    ------------------------------------------  
  คลิปวีดีโอบทเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม"  
    ------------------------------------------  
  ค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน  
  รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
    ------------------------------------------  
     
     
     
     
       
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900