บูรณาการระบบงานก่อสร้างและงานอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็ว มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก และคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ยุทธโยธา จำกัด
 ภาพกิจกรรม

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ร่วมประกอบพิธีเททอง
ปฐมฤกษ์พระบรมรูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5) สนามหญ้าหน้า
บก.ยย.ทบ. เมื่อ 24 เม.ย.61


สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมาย
ให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ฯ นำคณะสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีตักบาตร
เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งจัดโดย
กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพิน
ี กรุงเทพ ฯ เมื่อ 13 เม.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
และ พ.อ.หญิง ศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำกำลังพล
ยย.ทบ. และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ยย.ทบ. ร่วมกิจกรรม "เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ 2561" เนื่องในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
ณ สนามหญ้าหน้า บก.ยย.ทบ.
เมื่อ 11 เม.ย.61

พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. และคุณ
เบ็ญญา สมบูรณ์ทรัพย์ ภริยา
รอง จก.ยย.ทบ.(2) ได้ร่วมงาน
แสดงความยินดีในโอกาสที่คู่
สมรสได้รับการโปรดเกล้า ฯ
เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น
และแสดงมุทิตาจิตแด่อดีต
นายกสมาคมฯ ณ สโมสร ทบ.
เมื่อ 9 เม.ย.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
กำหนดให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ
ชญ.ยย.ทบ. เป็นผู้แทนในพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตร การควบ
คุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 30 ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ
30 มี.ค.61
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำสมาชิก ฯ ร่วม
งานแถลงข่าวการออกสลากกาชาดของ
สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2561
เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนสภากาชาดไทย ณ ห้อง
มัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ. ถ.
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯพ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธานชมรม
แม่บ้าน ยย.ทบ. ได้นำคณะสมาชิก
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. เข้าร่วมชม
งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
และได้เยี่ยมชมและอุดหนุน
ผลิตภัณฑ์ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน
ทหารบก ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า กรุงเทพ ฯ


สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้มอบหมาย
ให้ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำโดย
พ.อ.หญิงศศิธร มณีแสง ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ยย.ทบ. นำคณะ
แม่บ้าน ฯ ส่งเสด็จ ฯ พระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ
ไป จ.นครสวรรค์ ณ ท่าอากาศยาน
บก.ทอ. เมื่อ 6 มี.ค.61

พล.ต.ธีระพล มณีแสง จก.ยย.ทบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงิน
สงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของกำลังพลในสังกัด ทบ.
(ยย.ทบ.) ณ ห้องรับรอง
บก.ยย.ทบ. เมื่อ 26 ก.พ.61
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
- สรุปรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี 61 (ทบ.500-210)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทบ.500-153)

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ไทยแลนด์ 4.0 | iT24Hrs

 

Angel With A Shotgun - RTA (Royal Thai Army)

 
 
 
เรื่องอื่น ๆ

E-learning
 
คู่มือ / เอกสาร

 

E-Book

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลาง
ราคากลาง

ราคากลาง

   อื่น ๆ  


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตั้งแต่ปี 2548-ปัุจจุบัน)  
     
  - "Information Division of OHM" (พระราชกรณียกิจและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)  
     
  - โมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand  
     
   
     
 
แบบอาคารที่ปรับปรุงใหม่
 
 
- แบบโรงนอน โรงเลี้ยง โรงครัว
 
 
 
 
- แบบอาคารสำนักงาน
 
 
 
 
- แบบคลังวัตถุระเบิด/โรงเก็บอากาศยาน
 
 
   
 
 
กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-1365-89,โทรสาร 02-579-6544