ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่

                                                                  งานที่เกี่ยวข้อง


งานอาคารและสาธารณูปโภค

๑.

การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค

๒.

การเสนอความต้องการงานซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า - ประปา)

๓.

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า - ประปา ของสำนักงานสัสดีจังหวัด และอำเภอ

๔.

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

๕.

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วย พ.ศ.๒๕๔๖

๖.

คำสั่งกองทัพบก เรื่องการดำเนินการป้องกัน และกำจัดปลวก หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ

๗.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาการป้องกันกำจัดปลวก หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้

การประมาณการงานซ่อม

๑.
ราคากระทรวงพาณิชย์
๒.

ราคากลางปี ๔๙ ของ กซส.ยย.ทบ.

๓.

ค่าแรงสำนักงบประมาณปี ๔๘

๔.

ตาราง Factor F ส.ค. ๕๐

๕.

ตัวอย่างงาน Factor F

๖.

ตัวอย่างงานภาษี ๗%

งานที่ดิน

๑.

เกี่ยวกับที่ดิน

๒.

ที่ดิน (ในความปกครอง) ของ ทบ.

กฎหมายเบื้องต้น

ประเภทของที่ดิน

ที่ดินของรัฐ

การขอใช้ที่ดินของรัฐ รวมทั้งการถอนสภาพ และการขึ้นทะเบียน

เอกสารสิทธิที่ดิน

สภาพที่ดินในความครอบครองของ ทบ.

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สรุปแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ดินของ ทบ.

งานส่งกำลังบำรุง

๑.
ความรับผิดชอบของการส่งกำลังบำรุงของ ยย.ทบ.
๒.

คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๘๗/๔๓ ลง ๓ ต.ค. ๔๓ เรื่อง กำหนดภารกิจ นโยบายแนวความคิด และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

๓.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

๔.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ ์ พ.ศ. ๒๕๒๔

๕.

คำสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๙/๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ เรื่อง การเบิกเปลี่ยนยาง และแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ

๖.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐

๗.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐