ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่

                                                                  งานที่เกี่ยวข้อง


งานอาคารและสาธารณูปโภค

๑.

การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค

๒.

การเสนอความต้องการงานซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า - ประปา)

๓.

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า - ประปา ของสำนักงานสัสดีจังหวัด และอำเภอ

๔.

การเก็บเงินค่าน้ำประปาที่ผลิตใช้เองจากกำลังพลผู้ใช้เกินสิทธิไว้ใช้จ่ายในลักษณะเงินรายวัน เพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๕.

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม

๖.

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วย พ.ส.๒๕๔๖

๗.

คำสั่งกองทัพบก เรื่องการดำเนินการป้องกัน และกำจัดปลวก หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ

๘.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาการป้องกันกำจัดปลวก หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้

การประมาณการงานซ่อม

๑.
ราคากระทรวงพาณิชย์
๒.

ราคากลางปี ๔๙ ของ กซส.ยย.ทบ.

๓.

ค่าแรงสำนักงบประมาณปี ๔๘

๔.

ตาราง Factor F ส.ค. ๕๐

๕.

ตัวอย่างงาน Factor F

๖.

ตัวอย่างงานภาษี ๗%

งานที่ดิน

๑.

เกี่ยวกับที่ดิน

๒.

ที่ดิน (ในความปกครอง) ของ ทบ.

กฎหมายเบื้องต้น

ประเภทของที่ดิน

ที่ดินของรัฐ

การขอใช้ที่ดินของรัฐ รวมทั้งการถอนสภาพ และการขึ้นทะเบียน

เอกสารสิทธิที่ดิน

สภาพที่ดินในความครอบครองของ ทบ.

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

สรุปแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ดินของ ทบ.

งานส่งกำลังบำรุง

๑.
ความรับผิดชอบของการส่งกำลังบำรุงของ ยย.ทบ.
๒.
แบบฟอร์มประวัติ สป. สาย ยย.
๓.

คำสั่ง ทบ.ที่ ๔๘๗/๔๓ ลง ๓ ต.ค. ๔๓ เรื่อง กำหนดภารกิจ นโยบายแนวความคิด และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

๔.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

๕.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ ์ พ.ศ. ๒๕๒๔

๖.

คำสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๙/๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ เรื่อง การเบิกเปลี่ยนยาง และแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ

๗.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐

๘.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐