ลำดับ

เรื่อง

 

๑.

๒.


๑.

๒.

 

๓.

๔.

 


๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

 

๖.
๗.
๘.

 

๑.

 

 

๑.

 

๒.

 

๓.


๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑๓.

๑๔.

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕

กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙

กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ( ภายใน ทบ. )

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๔/๑๗๙๑ เรื่อง การรายงานสถานภาพและความต้องการอาคาร

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๓๙/๒๕๑๑ เรื่อง ให้กวดขันการดูแลรักษาที่ดินกองทัพบก ลง ๑๙ เม.ย.๑๑

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๑๙/๒๕๓๔ เรื่อง การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญากรณีบุกรุกที่ดิน ลง ๑๘ ก.พ.๓๔

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๒๙/๒๕๔๓ เรื่องการรายงานสถานภาพอาคาร ลง ๘ พ.ย.๔๓

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ ) ที่ ๑๘๑/๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗

คำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๒๒๖/๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. ลง ๑๙ ก.พ.๕๐
คำสั่งกองทัพบก ที่ 63/2509 เรื่องความรับผิดชอบในการจัดหาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ
คำสั่งกองทัพบก ที่ 466/2544 เรื่อง มอบอำนาจเป็นผู้แทน ทบ. ในการระวังชี้แนวเขตป้องกัน

ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วยกิจการก่อสร้างที่ ๓/๖๗๑๓

                                                       ๒๔๙๑

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓ ลง ๑๓ ก.ย.๔๓

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประ-

โยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลง ๑๗ ม.ค.๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๑๗ ม.ค.๔๘

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๗

ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๐) ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๒๗๙ ลง ๑๒ มิ.ย. ๔๔
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน พ.ศ.๒๕๐๙

 

 

 

 

 

ลำดับ

เรื่อง

 

๑.

 

๒.

๓.

๔.

 

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

 

๑๒.

 

๑๓.

๑๔.

 

๑๕.

 

๑๖.

๑๗.
 

๑๘.
๑๙.

๑.
๒.
๓.

 

 

อนุมัติหลักการ

ข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๑๙ ) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๑๓๔๑๐ ลง

 ๑๖ ต.ค. ๒๑

อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๐๖๐๕๖ ลง ๑๓ เม.ย. ๒๖

ขออนุมัติหลักการรื้อถอนอาคาร ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๒๔๓ ลง๒๑ ธ.ค. ๓๗

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห

๐๔๐๔/๒๒๐๓/๓๘ ลง ๑๑ เม.ย. ๓๘

การจัดที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมืองตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห

๐๔๐๔/๑๑๒๐๕/๓๘ ลง ๑๗ ต.ค. ๓๘

การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันของ นขต.ทบ. เพื่อเป็นสวัสดิการ ตามหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๑/๑๔๘๑ ลง

๑๙ ก.ค. ๓๙

ขออนุมัติหลักการในการจัดกำลังดูแลรักษาพื้นที่ของ ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๐๐๖ ลง ๒๖ พ.ย.๓๙

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเข้าไปในที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๗๓ ลง ๙ ม.ค. ๔๑

ขออนุมัติหลักการแก้ปัญหาอาคารบ้านพักของหน่วย ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๔๗๓๐/๔๑ ลง ๓๐ พ.ย. ๔๑

แนวทางการอนุมัติจัดตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ทภ.๔ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๕๑ ลง ๘ ก.พ. ๔๒

ขออนุมัติหลักการให้เอกสารประกอบรายงาน การโอนอาคารบ้านพักของหน่วยตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห

 ๐๔๐๔/๙๑๙๙ ลง ๓๑ ส.ค. ๔๒

ขออนุมัติกำหนดหลักการในการเสนอความต้องการทำหรือปรับปรุงแก้ไข ออค. ของหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ตามหนังสือ

กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๓๒ ลง ๔ ก.พ. ๔๓

มาตรการของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๔๘๒๗ ลง ๗ พ.ค. ๔๖

ขออนุมัติยกเลิกการมอบอำนาจการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและขออนุมัติมอบอำนาจให้ความยินยอมให้เช่าที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบของ ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๗๑๓๙/๔๗ ลง ๓๐ ส.ค. ๔๘

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ บ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.

ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๓๓๖๕ ลง ๑๖ พ.ย. ๔๘

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๗๐๙๑ ลง ๑๙ มิ.ย. ๔๙

การมอบอำนาจให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กห ๐๔๐๖/๒๖๖๔๗ ลง ๒๐ ส.ค. ๒๒
ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ในหน่วยทหาร ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๓ ลง ๑๑ ก.พ.๓๕

ขออนุมัติหลักการจัดระเบียบที่ดินในความปกครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ของทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๕๗๒๕ ลง ๒๓ ธ.ค. ๔๘
อื่น ๆ
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดในที่ดินของทางราชการ
รวบรวมมติ ครม. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีหน่วยได้รับอาคารโดยการบริจาคหรือใช้เงินงบประมาณ